PROCEDURA KONKURISANJA ZA DOBIJANJE SUBVENCIJE

ZA FIZIČKA LICA

I OPŠTE INFORMACIJE

 • Pravo na subvencionisanu kupovinu motora imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica.
 • Cena je subvencionisana iznosom od 250,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate kupoprodajne cene.
 • Sredstva za subvencionisanu kupovinu vozila dodeljuju se fizičkim licima za kupovinu jednog vozila.
 • Subvencionisana kupovina se sprovodi isplatom navedenog iznosa na ime:
 1. Učešća u kupovini vozila na kredit

Fizička lica koja kupuju motor na rate, da bi koristili subvenciju, dužni su da pre isplate subvencije isplate iznos od najmanje 15% kupoprodajne cene banci na ime dela učešća za odobravanje namenskog kredita.

 1. Plaćanja dela kupoprodajne cene, prilikom kupovine vozila za keš:
  Subvencija se isplaćuje nakon isplate kupoprodajne cene umanjene za iznos subvencije

II PODNOŠENJE ZAHTEVA

 • Zahtev za subvencionisanu kupovinu motora podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine- isključivo preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti poštom na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, ul. Omladinskih brigade br. 1 sa naznakom

“Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni motor (hibridni pogon)”

 Zahtev za dodelu subvencija fizičim licima treba da sadrži:

 1. Ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon
 2. Potvrdu da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnig reda i mira i pravnog saobraćaja (ovu Potvrdu pribavlja Ministarsvo po službenoj dužnosti, ali može i Kupac – postoji mogućnost podnošenja zahteva za ovu Potvrdu preko euprava.gov.rs u kom slučaju Kupcu stiže na kućnu adresu, a može se podneti i zahtev na šalterima MUP-a.)

       Iris mega doo može pomoći pri popunjavanju zahteva.

 1. Potvrdu da je izmirilo sve obaze po osnovu poreza na imovinu (Ovu Potvrdu pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti, a može i sam kupac – Zahtev se podnosi Poreskoj upravi prema prebivalištu)

       Iris mega doo može pomoći pri popunajavnju zahteva.

 • Dokumentacija koju Iris mega doo prilaže:
 1. Potvrda o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja
 2. Predračun za kupljen motor
 3. Overen OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje
 4. Predračun dobavljača za nabavku novog vozila
 5. Predugovor između nas i kupca koji obavezno sadrži naziv proizvođača, godinu proizvodnje, tip, varijantu, snagu motora, ukupnu cenu vozila, PDV, način i rok isporuke
 6. Izjavu da možemo izvršiti isporuku vozila
 7. Izjavu da vozilo ispunjava uslove propisane uredbom

Pre podnošenja dokumentacije Ministarstvu zaštite životne sredine, Iris mega doo će pribaviti dokumentaciju koju je neophodno dostaviti od strane prodavca, zaključiti sa kupcem predugovor o kupoprodaji motora, pregledati da li je dokumentacija kompletirana, sastaviti zahtev i pomoći kupcu da zahtev pošalje na ispravnu adresu i na ispravan način.

 

III NAKON PODNOŠENJA ZAHTEVA

 • Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava podnosioca zahteva:

1 . O prijemu zahteva i broju pod kojim je zahtev podnosioca evidentiran

2 . Da li je zahtev uredan i, u slučaju da nije, koju dokumentaciju je i u kom roku potrebno dostaviti.

Ako je zahtev potpun, po redosledu dostavljanja kompletne dokumentacije donosi se rešenje kojim se odobrava subvencija.

Na osnovu pravnosnažnog rešenja Ministarstvo zaštite životne sredine zaključuje sporazum sa fizičkim licem kojim se uređuje sledeće:

 1. Naziv proizvođača, godina proizvodnje, tip, varijanta, snaga motora, ukupna cena vozila, iznos PDV, način i rok isporuke i drugi podaci;
 2. Rok za isplatu minimalnog iznosa učešća u slučaju zaključenja ugovora o namenskom kreditu za kupovinu vozila, odnosno rok u kome fizičko lice mora da plati kupoprodajnu cenu u slučaju kupovine vozila sopstvenim sredstvima;
 3. Iznos subvencije koji će biti uplaćen na račun banke, odnosno prodavca;
 4. Rok za zaključenje Ugovora o namenskom kreditu za kupovinu vozila, odnosno zaključenje Ugovora o kupovini vozila.

ROK U KOME ĆE MINISTARSTVO UPLATITI SUBEVNCIONISANA SREDSTVA NIJE PROPISAN I IZ TOG RAZLOGA IRIS MEGA DOO NE MOŽE DATI INFORMACIJU O ROKU ZA ISPLATU SUBVENCIJE.

IRIS MEGA DOO NE GARANTUJE DA ĆE MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ODOBRITI KUPCU ISPLATU SUBVENCIJE.